مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر فرزانه جوانمرد

مدرک تحصیلی : متخصص پاتولوژی

مرتبه علمی: استادیار پاتوبیولوژی ،عضو هیأت علمی گروه کودکان

آدرس محل کار 1 : خ کاشانی بیمارستان شهید مطهری

تلفن تماس:  +984432237078  

 ایمیل: Fa0943232@gmail.com 

تنظیمات قالب