مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

دفتر توسعه آموزش بالینی  (EDO )

 

دفتر توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان، واحدی است که وظایف آموزشی را مانند مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ها (EDC) دربیمارستان بر عهده دارد.چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش بالینی در زیر مجموعه معاونت آموزشی مرکز قرار دارد. اهداف واحد توسعه آموزش بالینی در راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و منطبق بر سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد.

وظایف و تشکیلات :

رسالت (Mission)


تعلیم و تربیت دانش آموختگانی توانمند و متعهد با بهره گیری از دانش و فناوری روز در زمینه آموزش پزشکی،  انجام پژوهش­های بنیادی در آموزش و نظریه پردازی و ارتقاء بخشیدن به کیفیت آموزش و پژوهش با به­کارگیری ساز و کارهای علمی  در زمینه برنامه ­ریزی درسی، ارزشیابی، رهبری و مدیریت آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی، همچنین جلب مشارکت اعضای هیأت علمی، و تقویت روحیه کارگروهی، مبادله تجارب، ایجاد فرصت خلاقیت، ارتقاء کیفیت یاددهی_ یادگیری از رسالت های دفتر توسعه آموزش دانشکده می­باشد

 

چشم انداز (Vision)

پرورش نیروهای علاقه­مند و مستعد در دانشکده  بطوریکه از دانش ، مهارت و توان کافی  برای بهبود کیفی و انجام  تغییرات ضروری برای ارتقاء سطح آموزش و  نظام سلامت  برخوردار باشند و قرار گرفتن در سطح مطلوب و متناسب با نیازهای کشور و پیشرفت های روز دنیا .

 

ارزشها و باورها  (Values&Beliefs)


اعضای هیات علمی بر این باورند که وظیفه آنها در فرایند آموزشی تنها انتقال دانش و مهارت نیست بلکه باید با در نظر گرفتن سبک­های یادگیری دانشجویان، استفاده از روش های نوین تدریس و ارزشیابی، موقعیت­های یادگیری را برای دانشجویان فراهم کنندهمچنین با ایجاد محیطی فعال و پویا درصدد تقویت مهارت­های تفکر خلاق، تفکر نقادانه، یادگیری مداوم و خود محور در فراگیران برآیند. 

 

حیطه عملکرد:

1_   توانمندسازی نیروی انسانی (faculty development)  

2_ برنامه ریزی آموزشی (curriculum development)

3_ ارزشیابی آموزشی (evaluation)

4_  پژوهش در آموزش (research in education)

5_ رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی ( growth and development of faculty members)

6_کمیته استعدادهای درخشان دانشجویی(student talent committee)

7_کمیته  منتخب آموزشی ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه

(the selected educational committee for the promotion of university faculty members)

 

 وظایف:

1- توانمندسازی نیروی انسانی

 1. توانمندسازی نیروی انسانی (اعم از اعضای هیأت علمی و دستیاران) در زمینه:
 2. اصول و مبانی آموزش پزشکی؛
 3. نیازهای ویژه دوره های آموزشی و بازنگری های آن؛
 4. مهارت های آموزش بالینی؛
 5. ارائه  مشاوره به مسئولان دانشکده و دپارتمان های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت تغییر آموزشی.
 6. ارائه مشاوره به اعضای هیأت علمی (به ویژه اعضای هیأت علمی جدید) در مسیر ارتقای توانمندی های آموزشی.
 7. برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در زمینه آموزش پزشکی در دپارتمان های مختلف.

 

 

2-  برنامه ریزی آموزشی

 1. ارائه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آن ها؛
 2. این امر شامل مشارکت در نیازسنجی و طراحی دوره های آموزشی تحت پوشش دانشکده پزشکی می باشد.

 

 

3-  ارزشیابی آموزشی

ارائه مشاوره به مسؤولان دانشکده پزشکی و دپارتمان های آموزشی در زمینه:

 1. ارزشیابی دوره های آموزشی؛
 2. ارزشیابی فراگیران؛
 3. ارزشیابی اعضای هیأت علمی این امر شامل مشارکت در طراحی طرح های مربوط به ارزشیابی موارد فوق میباشد.

 

4- پژوهش در آموزش

 1. ارائه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش به گروه های آموزشی مختلف و اعضای هیأت علمی؛
 2. همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده و مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در زمینه بررسی طرح های پژوهش در آموزش ارئه شده توسط اعضای هیأت علمی و دپارتمان های آموزشی؛
 3. مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با دپارتمان های آموزشی؛
 4. انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده به ویژه در حیطه آموزش بالینی.
 5. دفتر توسعه آموزش برای انجام وظایف خود به همکاری اعضای هیأت علمی فعال در گروه های آموزشی دانشکده وابسته است و از این رو با جمع کثیری از این عزیزان ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

 

 

5_ کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

 

 1. همکاری در انجام نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی بالینی گروه اطفال با مرکز مطالعات
 2. اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی جهت شرکت در کارگاه های آموزشی
 3. نظارت و هدایت اموزشی اعضاء هیات علمی جدید و معرفی آنها به مرکز مطالعات جهت شرکت در کارگاه های آموزشی
 4. اطلاع رسانی مناسب در زمینه آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به دانشجویان مربوط جمع آوری نظرات دانشجویان استعداد درخشان در خصوص آئین نامه های مربوط.

 

 

 

 

 

 

6_کمیته استعدادهای درخشان دانشجویی

 

 1. کسب حمایت های مادی و معنوی دانشگاه در خصوص تشویق فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان در زمینه های علوم مرتبط با پزشکی شناسایی دانشجویان استعداد درخشان از طریق بررسی سوابق ، فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و... برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های آموزش پزشکی و پژوهشی برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان .
 2. تشویق و حمایت از برگزاری کنفرانس ها و نشست های علمی توسط دانشجویان بستر سازی برای فعالیت های دانشجویان در زمینه آموزش پزشکی.
 3. فراهم ساختن امکان تاسیس مرکز فعالیت های علمی دانشجویی در زمینه های سمینارها، کارگاه هها و نشریات کمیته  فن آوری اطلاعات در آموزش پزشکی.
 4. همکاری نزدیک با واحد ارزشیابی هیأت علمی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از  فرم های ارزشیابی اعضاء هیات علمی  بالینی گروه اطفال، همکاران، مدیران گروه و معاونت آموزشی.

 

 

 

7_ کمیته منتخب آموزشی ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه

 

 1. تشکیل جلسات کمیته آموزشی ارتقاء بر اساس درخواست های اعضاء هیات علمی متقاضی ارتقاء .
 2. شرکت معاونین آموزشی  و مدیران و معاونین گروه ها بر حسب مورد درخواست و کارشناسان آموزشی و پژوهشی ارتقاء و مسئول کمیته.
 3. بررسی مدارک آموزشی متقاضی و ارزشیابی اولیه ، امتیازدهی و ارسال نمره و ریز امتیازات به کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه.

 

 تنظیمات قالب