مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : دکتر جواد جعفری

تلفن تماس  : 04431977253

 

شرح وظایف :

 

1- پیگیری مسائل ومشکلات تشخیصی ودرمانی وارائه راه حل

2- ارئه طرح برای ارتقائ کیفی وکمی امور درمانی در سطح بیمارستان

3- مشارکت در کمیته های بیمارستانی

4- بررسی گسترش واحدهای تشخیصی ودرمانی در بیمارستان

5 - نظارت برواحدهای کنترل عفونت-ایمنی بیمار-تجهیزات پزشکی -بهداشت محیط وحرفه ای و واحدهای پاراکیلینیک

6- همکاری با روسا ومسئولین بخشهای بستری

7-   نظارت بر تعرفه های پزشکی ورسیدگی به تخلفات وشکایات درا این زمینه

 

تنظیمات قالب