مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

شرح وظایف اعضای تیم مدیریت آموزشی

 

1) اعضا تیم مدیریت آموزش به عنوان رابط آموزشی و نماینده تام الختیار گروه آموزشی خود در ارتباط با حوزه مدیریت بیمارستان در جلسات حضور یافته و مصوبات جلسات را در گروه خود اجرایی می نمایند.

2) تهیه سند استراتژیک اهداف آموزشی بیمارستان با مشارکت تیم مدیریت آموزشی و هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

3)تدوین برنامه عملیاتی و پیش بینی منابع موردنیاز

4)ارائه پیشنهاد در بهبود کیفیت آموزش

5) شناسایی،تصویب،بازنگری و ابلاغ فرآیندهای آموزشی بیمارستان

6)مشخص نمودن شاخص های برنامه ای، مسئول پایش و اندازه گیری ومیزان پیشرفت برنامه های آموزشی و بهبود کیفیت

7)پردازش نتایج شاخص های فرآیندی، عملکردی وبرنامه ای

8) تهیه عنوان های پژوهشی با توجه به مشکلات مطروحه در بخش های آموزشی و درمانی

9) تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصلاحی با مشارکت صاحبان فرآیند بر اساس نتایج و تحلیل شاخص های عملکردی

10) برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در مرکز

11) ارزیابی مستمرنتایج تصمیمات کمیته های بیمارستانی از نظر دستیابی به اهداف و اثربخش بودن آنها

12)نظارت واجرای قوانین تشویق و راتقا همه جانبه برعملکرد فراگیران

13) بررسی نتایج بازدیدهای ایمنی بیمار و تصویب اقدام های اصلاحی

14) نظارت بر صحت عملکرد اعضای هیأت علمی در امر آموزش

 

تنظیمات قالب