مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی :  آقای فریدون جوانفر

سمت : رئیس اداره امور اداری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن : 31977377

آدرس محل کار : ارومیه خیابان آیت الله کاشانی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 

 

 

شرح وظایف رئیس امور اداری

 1- کسب خط مشی ودستور العمل های لازم ازمافوق  

2 - اجرای صحیح مقررات وآئین نامه ها ودستورالعمل ها ومصوبات مربوط به امور اداری .

3- تهیه وتنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی

4- مطاله وبررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر .

5- رسیدگی  به پیشنهادات وتقاضا های واصله به کلیه مسائل اداری .

6- نظارت مستمر برنحوه اجرای قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها وبخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح .

7- انجام امور استخدامی ونظارت کلی براقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب ، ترفیع ، اضافه      حقوق ، ارزشیابی کارمستمر کارکنان ، مرخصی ها و ... برابرآئین نامه های مربوط.

 8-  تنظیم ساعت کارکنان بانظر مقام مافوق مربوطه .

 9- نظارت بر نحوه نگهداری اسناد ومدارک مربوط به واحد.

10-مطالعه وبررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی 

11  - بررسی روش های مناسب وساده کردن مراحل انجام کارها به طریق حذف مراحل زائدوکنترل فرم ها تهیه  فرم های جدید

12-  شرکت درکمیسیون های مختلف وجلسات در صورت لزوم .

13 -  رسیدگی وامضاء مکاتبات اداری .

14- پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم وهمچنین تصمیم گیری درخصوص مرخصی ها ، ماموریت ها وسایر مسائل اداری .

15- تهیه گزارش فعالیت ها پیشرفت ها ، مشکلات وارائه راه حل های مناسب به سرپرست مربوطه .

16- نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی دبیرخانه ماشین نویسی انبار خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هریک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها .

17 - شرکت فعال در دوره های کار اموزی ، مهارتی وآموزشی در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تنظیمات قالب