سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

 بخش ناباروري كوثر :

بخش ناباروري كوثر در اواخر سال 1379 تاسيس شد ولي فعاليت اصلي خود را در زمينه انجام ART از سال 82  شروع نمود و ساختمان جديد كوثر واقع در بخش اورژانس طبقه فوقاني در سال 94 افتتاح شد.


بتدريج تعداد بيماران پذيرش شده افزايش يافته بطوري كه هم اكنون بطور متوسط روزانه 70-60 بيمار در اين مركز ويزيت ميشوند.

بخش IVF بيمارستان كوثر شامل قسمت هاي زير ميباشد :

درمانگاه مجهز به تخت معاينه و دستگاه سونوگرافي با پروب واژينال ،‌اتاق IUI شامل 6 تخت ژنيكولوژي ،  درمانگاه ارولوژي  ، اتاق كادر بخش IVF و اتاق مشاوره ميباشد.

اتاق عمل شامل اتاق ريكاوري و pack ، اتاق عمل مجهز به دستگاه بيهوشي و سونوگرافي واژينال و ساكشن مخصوص براي pick up تخمك ، اتاق جهت ترانسفر جنين مجهز به 6 تخت ژنيكولوژي كه از اين اتاق جهت بيوپسي و PESA نيز استفاده ميشود.

آزمايشگاه بخش IVF كه مجهز به دستگاه هاي لازم براي انجام اقدامات آزمايشگاهي براي IUI,ICSI,IVF   ميباشد.

دو اتاق بستري كه هر كدام داراي 4 تخت بستري ميباشند.

لازم به ذكر است كه بيماران بمدت 4 ساعت بعد از انجام جراحي از همين بخش ترخيص ميشوند و بستري شبانه ندارند.

نحوه پذيرش و ويزيت بيماران در اين مركز:

1-    پذيرش بيماران بدنبال تماس تلفني يا حضوري با تعيين وقت قبلي ( تلفن تماس 31977418)

2-  حضور زن وشوهر هر دو در ويزيت اوليه دردرمانگاه و انجام معاينات و درخواست آزمايشات لازم در صورت نداشتن آزمايشات.

3- درصورت داشتن مشكلات قبلي از جمله ميوم ، آندومتريوز ، چسبندگي لگني ، مشكلات حفره رحم مثل رحم سپتوم دار و غيره قبل از اقدام به شروع درمان ناباروري با روش هاي لاپاراسكوپي ، هسيتروسكوپي و لاپاراتومي اين مشكلات بايستي برطرف شوند.

4-   درصورت وجود مشكل مردانه ارجاع بيماران به ارولوژيست صورت ميگيرد.

5-   بر اساس بررسي هاي بعمل آمده تشخيص و نوع درمان مشخص ميشود.

روش هاي درماني كه در مركز ناباروري كوثر قابل انجام است عبارتند از :

     الف ) روش هاي ساده اي كه نياز به خارج كردن تخمك از بدن ندارند مثل IO , IUI.

      ب ) روش هاي پيچيده تر كه نياز به خارج كردن تخمك از بدن دارند و به آنها روش هاي كمك باروري (ART )       ميگويند مثل  TET,ICSI,IVF اهداي تخمك ، اهداي جنين و رحم اجاره اي.

1   - Induction ovulation (تحريك تخمك گذاري)

     دربيماراني كه عدم تخمك گذاري تنها عامل ايجاد كننده ناباروري است از اين روش استفاده ميگردد.اقدامات درماني      براي القاي تخمك گذاري زماني صرفا محدود به تجويز كلوميفن سيترات بود امروزه با گسترش شگرف انواع متنوعي از عوامل را شامل  مي گردد.

القاي تخمك گذاري بايد با شناسائي رژيم هاي درماني موفقيت آميز با كمترين هزينه و خطر صورت گيرد.در مواردي كه درمان در دستيابي به تخمك گذاري يا حاملگي ناموفق باشد اغلب از درمان هاي تهاجمي تر استفاده ميگردد.

2- Intra uterine insemination (IUI) (تلقيح داخل رحمي مايع مني)

در اين روش يا با روش تحريك گذاري ابتدا تخمك مناسب ايجاد ميكنند و يا بدون تحريك تخمك گذاري در زمان مناسب از تخمك رسيده سيكل خود فرد براي IUI استفاده ميكنند.در اين روش بعد از رسيدن فوليكول به حد 20 mm (در سيكل هاي خودبخود يا سيكل هاي القا شده با دارو) HCG تزريق شده و 34 تا 40 ساعت بعد IUI انجام ميگيرد.روز انجام IUI همسر بيمار با دادن مايع مني به آزمايشگاه بخش IVF در آزمايشگاه اسپرم از پلاسماي مني جداشده ( به روش swim-up و سانتريفيوژ بر اساس گراديان تراكم) و با استفاده از كاتتر مخصوص 5/0 سي سي از نمونه مني آماده شده در عرض 30-10 ثانيه وارد حفره رحم ميشود.

انديكاسيون هاي IUI :

1-    مشكلات مردانه اعم از هيپوسپاديازيس شديد ،‌انزال رتروگريد، ناتواني جنسي نورولوژيك و اختلال عملكرد جنسي

2-    مشكلات در آناليز مايع مني اعم از اليگواسپرمي ، آستنواسپرمي ، حجم كم مايع انزال

3-    نازايي با فاكتور سرويكال يا وجود آنتي بادي ضد اسپرم

4-    نازايي بدون علت

5-    نازايي با فاكتور تخمك گذاري كه به درمان تحريك تخمك گذاري تنها جواب نداده اند.

In Vitro Fertilization(IVF )   :

شامل اقدامات هماهنگ و متوالي است كه با تحريك شديد و كنترل شده تخمدان با گنادوتروپينهاي برونزا شروع ميشود و بدنبال آن تحت نظارت با سونوگرافي ترانس واژينال بازيافت اووسيتها از تخمدان ها صورت ميگيرد ، بطور كلي هر اوسيت با 50 تا 100 هزار اسپرم متحرك انكوبه ميشود و پس از لقاح در آزمايشگاه رويانها 48 تا 72 ساعت بعد بصورت ترانس سرويكال بداخل رحم منتقل ميشوند.

انديكاسيون هاي IVF :

1-    مشكلات غيرقابل ترميم لوله ها

2-    ناباروري با عامل شديد مردانه

3-    ناباروري چندعاملي

4-    كاهش ناباروري در ارتباط با سن

5-    كاهش غيرقابل توجيه باروري و شكست روش هاي درماني ساده تر

6-     بيماراني كه نياز به انجام PGD دارند شامل :

       الف ) زوجهايي كه حامل اختلالات ژنتيكي اتوزوم مغلوب يا وابسته به X يا جابجائي متعادل كروموزومي هستند جهت پرهيز از خطر ابتلاي كودك.

      ب‌  ) در زنان با سقوط زودرس مراجعه

      ج ) زنان واقع در محدوده سني بالاي باروري جهت حذف رويان هاي آنوپلوئيد

      د ) شكست مكرر و غيرقابل توجيه IVF

       7- زنان به سرطان يا اختلال طبي كه نياز به درمان فوري يا شيمي درماني يا پرتودرماني هستند در صورتي كه وضعيت سلامت   آنان و زمان ، اجازه انجام IVF را بدهد تا رويان هاي آن ها را قبل از شروع درمان منجمد نمود.

8- مشكلات تخمك گذاري كه به روش هاي ساده تر جواب ندهد.

Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI )  :

در اين روش بعد از گرفتن تخمك ، يك اسپرم انتخابي به داخل سيتوپلاسم تخمك تزريق ميگردد.

انديكاسيون هاي ICSI :

1-    ناباروي با عامل مردانه شديد

2-  مواردي كه اسپرم از طريق جراحي بدست مي آيد مثلESA (Microsurgical Epididymal sperm Aspiration) و يا TESE ( testicular Sperm Extraction)  يعني در موارد آزوااسپرمي انسدادي يا غير انسدادي

3-  مواردي كه تشخيص ژنتيكي قبل از لانه گزيني ضروري باشد ( چون در IVF ممكن است اسپرم هاي اضافي به زونا بچسبد و در روند تشخيص يا واكنش زنجيره پليمر از ((PCR  سبب آلودگي نمونه ميشود.

4-    شكست هاي مكرر IVF

5-  در مواردي كه اووسيتها داراي زوناي سختي هستند مثل اووسيتهاي منجمد شده يا اووسيتهايي كه در شرايط آزمايشگاهي بالغ شده اند.

6-     جهت كاهش خظر انتقال عوارض عفوني مانند HIV از مردان سرم مثبت به شريك جنسي سرم منفي

7-      جهت لقاح اووسيتهايي كه از طريق IVF مرسوم قادر به لقاح نبوده اند.

اهداي اووسيت (Donor oocytes) :

اووسيت فرد دهنده طبيعي با اسپرم شوهر زن نابارور تحت لقاح مصنوعي قرار ميگيرد .قبل از انتقال رويان به رحم زن نابارور ، يك رژيم تنظيم شده هورموني تجويز ميگردد تا آندومتر را براي پذيرش جنين و تكامل رويان آماده نمايد و سپس رويان انتقال مي يابد.

انديكاسيون هاي اصلي انجام IVF با تخمك اهدائي :

1-    نارسائي تخمدان

2-    بيماري هاي منتقل شونده از طريق ژنتيك كه با تشخيص ژنتيكي قبل از لانه گزيني شناسائي نميشوند.

3-    كاهش ذخيره تخمدان

4-    عدم دستيابي به تخمدان ها

 رحم اجاره اي يا حاملگي نيابتي (Gestational surrogates ) :

در اين روش رويان به رحم زني كه تمايل دارد به نيابت از زوج نابارور عامل حاملگي آنان باشد منتقل ميشود.

انديكاسيون ها :

1-    زنان فاقد رحم چه بصورت مادرزادي و چه بصورت هيستركتومي

2-    رحم بطور جبران ناپذيري آسيب ديده است مثل ناهنجاري هاي مادرزادي چسبندگي هاي شديد داخل رحمي

3-    به دليل ابتلا به بيماري هاي طبي، حاملگي براي آنان مخاطره آميز است.

اهداي جنين (Embroy donation ) :

اهداي جنين در ميان روش هاي متداول در درمان ناباروري ويژگي خاصي دارد زيرا منجر به تولد نوزادي ميشود كه هيچگونه ارتباط ژنتيكي با والدينش ندارد و در عين حال با فرزند خواندگي تفاوت اساسي دارد زيرا زن حامله ميشود ، زايمان ميكند ، نوزاد را در آغوش كشيده و شير ميدهد ،‌بزرگ ميكند و پدر طفل هم تمامي اين مراحل را شاهد و ناظر است.

انديكاسيون هاي استفاده از اهداي جنين :

1-                   P.O.F و بيماران Poor responder

2-                   اختلالات شديد در توليد اسپرم

3-        زوج هايي كه بيماري هاي ژنتيكي دارند كه بطور قابل توجهي ، سبب مرگ جنين يا سقط مكرر يا معلوليت هاي شديد مثل اختلالات وابسته به كروموزوم X ميشوند.

4-                   شكست هاي متوالي ICSI

مزاياي اهداي جنين :

1-    استفاده  مناسب از جنين هاي اضافي

2-    ايجاد پيوند عاطفي با طفل بعلت حمل جنين توسط مادر در مقايسه با فرزند خواندگي

3-    ساده بودن روش از نظر باليني

4-    عوارض كمتر آن نسبت به IVF

5-      ارزان بودن نسبي درمان در مقايسه با اهداي تخمك يا اسپرم يا انجام IVF

 

لازم به ذكر است :

عمل هاي لاپارسكوپي هيستروسكوپي تشخيصي و درماني شامل بررسي وضعيت آناتوميك دستگاه تناسلي داخلي رحم و بررسي لوله هاي فالوپ و بررسي آنومالي هاي رحم انجام ميشود.

پوليپكتومي (برداشتن پوليپ اندومتريال )، رزكسيون و برداشتن سپتوم رحمي با رزكتوسكوپ انجام ميشود.

     عمل هاي جراحي لاپاراسكوپي حاملگي خارج رحمي هيدروسالپنكس پيچ خوردگي كيست تخمدان و                       جراحي كيست تخمدان اندمتريوز نيز انجام ميشود.

 

 

پزشكان شاغل در بخش IVF :

1-    دكتر فريبا نان بخش

2-   دكتر فاطمه بهروزي لك                   فلوشيپ نازائي

3-  دكتر معصومه حاجي شفيعها            فلوشيپ نازائي

4-   دكتر ايلخاني زاده                            پاتولوژيست و جنين شناس بخش IVF