سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

                        


آزمايشگاه
 
 رسالت واحد :
آزمايشگاه بيمارستان شهید مطهری ارومیه  در راستاي تامين انتظارات بيماران و پزشكان محترم وبا هدف رضايتمندي مسئولين سازمان وساير ذينفعان وهم چنين در راستاي ارتقاء كيفيت و اجراي برنامه هاي استاندارد سازي بصورت 24 ساعته در حال فعاليت مي باشد .
و اهداف زير را سر لوحه كار خود قرار داده است :                                         
·        تلاش مستمر در زميه افزايش كيفيت ارائه خدمات
·        رضايتمدي مشتريان داخلي و خارجي
·        گام برداشتن در راستاي اجراي متدهاي استاندارد آزمايشگاهي و كاهش عوامل ايجاد كننده خطا در نتايج آزمايشگاهي با اجراي فراگير برنامه كنترل كيفي وبا در نظر گرفتن شرايط موجود
·        تلاش در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنان
·        ارتقاء سطح خدمات و تامين انتظارات مراجعين
·        ارتقاء سطح كيفيت دستگاه هاي قديم
·        خريد دستگاه هاي جديد
·        پايبندي به اخلاق حرفه اي و اجتماعي با تاكيد بر درستكاري كيفيت بالاي خدمات وتعهد به اصول قانوني
·        درك بيشتر نيازمنديهاي بيماران و مراجعين جهت دستيابي به خشنودي آنها
·        تلاش جهت افزايش دانش سازماني و سطح رضايت مندي كاركنان
·        آگاهي و ايجاد تعهد و وظيفه در كاركنان آزمايشگاه جهت استقرار و حفظ مديريت كيفيت بر اساس استانداردهاي جهاني . ملي ومشاركت فعال آنها ودر نهايت آنچه را كه با همديگر پيمان بسته ايم به صورت پيوسته اجرا نمائيم و در پيمان خود مستمرا متعهد باشيم ، انتقادات و خطاهاي موجود را تحليل كرده و از نتايج آن در جهت بهبود كار استفاده نمائيم .

واحدهاي تحت پوشش اين بخش عبارتند از :
پذيرش :
همان گونه كه ازنام بخش پيداست در اين واحد نسخه بيمار مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه امكان و شرايط تست هاي مورد نظر وجود داشته باشد پذيرش رايانه اي نسخ انجام مي شود .


جوابدهي :
نتايج آزمايشات انجام شده پس از تائيد مسئول هر بخش ، تحويل مسئول جوابدهي مي گرددواين نتايج وارد نرم افزار مخصوص شده ، از جواب ها چاپ گرفته مي شود و سر انجام پس از تاييد مسئول فني جهت ارائه به بيماران آماده مي شود.
نمونه گيري :
نمونه گيري در هر آزمايشگاه يكي از مهمترين بخشهاست بطوري كه نمونه هاي مناسب با كيفيت جوابدهي ارتباط مستقيم دارد .
بيوشيمي خون :
در اين بخش آزمايشات بيوشيمي خون (سرم خون) مانند گلوكز ، كلسترول ، اوره ، پروتئين ، آزمايشات كبدي ، قلبي ، سديم ، پتاسيم و ... انجام مي گردد.  اين بخش مجهز به دستگاههاي 4500 BT وBT3000  و HITACHI 902   و دستگاه سدیم و پتاسیم Easylyte 


 هماتولوژي و انعقاد
در اين بخش نمونه خون كامل بيماران از نظر شمارش گلبولهاي سفيد ، قرمز ، پلاكتها و نيز شمارش افتراقي انواع گلبولهاي سفيد ، تشخيص انواع كم خوني و سرطان هاي خون انجام مي گيرد . هم چنين بررسي ميكروسكوپي سلولهاPBS)) مورد سنجش قرار مي گيردد. آزمايشات انعقاديPT & PTT – BT-CT، سرعت رسوب گلبولهاي قرمز(ESR) آزمايش كومبس مستقيم شمارش رتيكلوسيتها ، تعين گروه خوني نيز در اين بخش انجام مي گردد.
اين بخش مجهز به شمارشگر سلوليSYSMEX KX21-N و SYSMEX  XT1800  و دستگاه کوا گولامتر ACL7000مي باشد

بانك خون:
دراين بخش فراورده هاي خوني(گلبول قرمز فشرده، خون كامل ، پلاسماي تازه منجمد شده، كرايو،پلاكت )از سازمان انتقال خون تهيه وبه منظور استفاده بيماران بخشهاي باليني بيمارستان با انجام آزمايشات سازگاري انتقال خون به بخش تحويل داده مي شود.
اين بخش مجهز به تجهيزات شيكر پلاكت ، فريزر منفي 30 درجه ، يخچال ويژه بانك خون ، بن ماري ذوبFFP مي باشد.
هورمون شناسی :در این بخش انواع  آزمایشات تیروئیدی و هورمونی از جمله T3 – T4 -  TSH- CEA – CA19-9 و CA15-3    و CA15-3   و CA125   - ویتامین D با استفاده از دستگاه کمی لومینسانس انجام میگیرد که مطابق با آخرین روشهای علمی روز است .


  سرولوژي:
در اين بخش آزمايشاتي نظيرCRP-ASO-Wright-Widal-VDRL-RF- جهت بررسي بيماريهاي از قبيل تب مالت ، حصبه ، سيفليس، و روماتيسم مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

                               

آناليز ادرار:
در اين بخش نمونه هاي ادرار از نظر خواص مختلف فيزيكي و شيميائي و ظاهري به صورت ماكروسكوپي وميكروسكوپي مورد بررسي قرار مي گيرد .

انگل شاسي :
در اين بخش نمونه مدفوع به صورت ميكروسكوپي از نظر انواع انگل هاي كرمي و تك ياخته اي مورد بررسي قرار مي گيرند.

ميكروب شناسي :
در اين بخش كه يكي از مهمترين بخشهاي آزمايشگاههاست ،انواع نمونه هاي ادرار ،مدفوع،خون،ترشحات واژن-مجرا-بيني-گلو- و.... از نظر وجود باكتري ها به صورت ميكروسكوپي و انجام كشت مورد بررسي قرار مي گيرند.

كنترل كيفي:
آزمايشگاه بيماستان شهید مطهری ارومیه به منظور ارتقا كيفيت خدمات به طور پيوسته بصورتIQC(كنترل كيفيت داخلي )وEQC (كنترل كيفيت خارجي ) خود را مورد پايش قرار داده و با استفاده از نتايج حاصل از كنترل كيفيت ايرادات را رفع مي نمايد.