سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠١ مهر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

                        

 

نام و نام خانوادگی :  آقای فریدون جوانفر

سمت : رئیس اداره امور اداری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت دولتی

تلفن : 31977377

آدرس محل کار : ارومیه خیابان آیت الله کاشانی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

 


شرح وظايف رئيس امور اداري

    1- کسب خط مشی ودستور العمل های لازم ازمافوق


2-     2- اجرای صحیح مقررات وآئین نامه ها ودستورالعمل ها ومصوبات مربوط به امور اداری .


3-     3- تهیه وتنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی


4-    4- مطاله وبررسی پرونده های پرسنلی در زمینه های مورد نظر .


5-    5- رسیدگی  به پیشنهادات وتقاضا های واصله به کلیه مسائل اداری .


6-    6- نظارت مستمر برنحوه اجرای قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها وبخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح .


7-    7- انجام امور استخدامی ونظارت کلی براقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب ، ترفیع ، اضافه      حقوق ، ارزشیابی کارمستمر کارکنان ، مرخصی ها و ... برابرآئین نامه های مربوط.


8-     8-  تنظیم ساعت کارکنان بانظر مقام مافوق مربوطه .


9-     9- نظارت بر نحوه نگهداری اسناد ومدارک مربوط به واحد.


10     10-مطالعه وبررسی گزارشات تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی .


        11  - بررسی روش های مناسب وساده کردن مراحل انجام کارها به طریق حذف مراحل زائدوکنترل فرم ها تهیه  فرم های جدید


   12-  شرکت درکمیسیون های مختلف وجلسات در صورت لزوم .


    13 -  رسیدگی وامضاء مکاتبات اداری .


   14- پیشنهاد انتصاب وانتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم وهمچنین تصمیم گیری درخصوص مرخصی ها ، ماموریت ها وسایر مسائل اداری .


         15- تهیه گزارش فعالیت ها پیشرفت ها ، مشکلات وارائه راه حل های مناسب به سرپرست مربوطه .


  16- نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی دبیرخانه ماشین نویسی انبار خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هریک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها .


  17 - شرکت فعال در دوره های کار اموزی ، مهارتی وآموزشی در جهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله