سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٨ فروردين ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :

 هاتف عليزاده

آخرین مدرک تحصیلی :

 فوق تخصص جراحي كودكان

گروه آموزشی :

 جراحي اطفال

مرتبه علمی :

 استاديار

عضو هیات علمی :

 بلي

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :