سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش جراحی زنان واقع در طبقه دوم ساختمان جديد زنان ، دارای 26 تخت مصوب و 31 تخت فعال میباشد که در صورت نیاز به تخت بیشتر از تخت های اکسترا نیز استفاده میگردد.

در این بخش بیمارانی که آماده انجام اعمال جراحی زنان و نیز سایر بیماران زنان در این بخش بستری میباشند.

شماره تلفن مستقیم بخش جراحی زنان :  31977135   -044