سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش جراحی کوثر واقع در طبقه اول ساختمان جديد زنان دارای 21 تخت ثابت و در صورت نیاز تخت های اکسترا به تعداد نیاز میباشد .

در این بخش بیماران اورژانسی بخش زنان مانند خونریزی – دردشکم – EP و ... و نیز بیماران جراحی شده که از بخش جراحی زنان به اتاق عمل کوثر تحویل داده میشود بستری میباشند.

شماره تلفن مستقیم بخش جراحی کوثر:  31977217   -044