سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بخش مامائی واقع در طبقه دوم ساختمان کوثر واقع میباشد.

شماره مستقیم : 31977200 - 044