سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

 

معرفي مترون مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه

نام و نام خانوادگي

سركار خانم منيره صمدي

شماره تماس مستقيم

31977156 044