سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

دریافت فایل برنامه ها با فرمت PDF میباشد.

   دانلود : روزانه مهر99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : زنان شهریور99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه مرداد 99.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : زنان تیر99.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : جديدروزانه بهمن ماه.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : روزانه دي98.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : مقيمي آذر 98.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : روزانه آبان 98.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : روزانه مهر 98اصلاحيه دوم.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه شهريور98.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : روزانه مرداد 98.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : روزانه تير 98.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : روزانه اخرداد98 .docx           حجم فایل 31 KB