سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

دریافت فایل :

   دانلود : ثبت موارد بيماران اورژانسي.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : ثبت پروسيجر ها.doc           حجم فایل 84 KB
   دانلود : تعداد جلسه يا ساعت.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته هشتم.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته ششم.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته سوم.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته چهارم.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته دوم.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته پنجم.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان هفته اول.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشي روزانه كارآموزان.doc           حجم فایل 38 KB
   دانلود : بيانيه رسالت.docx           حجم فایل 160 KB
   دانلود : کارآموری.pdf           حجم فایل 6115 KB
   دانلود : رسالت گروه.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : زنان.pdf           حجم فایل 6115 KB