سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

 ردیف

 عکس

 نام و نام خانوادگی

 مرتبه علمی

درجه علمی

 آدرس ایمیل

 سمت

1

 

هاله آیت الهی

فلوشیپ انکولوژی

دانشیار

ayatollahi.h@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان و مدیر گروه

2

 

افسانه امیرابی

دکتری تخصصی

دانشیار

amirabi.a@umsu.ac.ir

 

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش جراحی 1و 2

3

 

فرزانه برومند

دکتری تخصصی

دانشیار

boromand.f@umsu.ac.ir

 

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش مامایی

4

 

فاطمه بهادری

فلوشیپ پریناتالوژی

دانشیار

bahadori.f@umsu.ac.ir

 

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش پریناتالوژی

5

 

طاهره بهروزی لک

فلوشیپ نازایی

دانشیار

Behroozilak.t@umsu.ac.ir

 

هیئت علمی گروه زنان و معاون گروه

6

 

معصومه حاج شفیعها

فلوشیپ نازایی

دانشیار

hajshafiha.m@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش نازائی

7

 

شبنم وظیفه خواه

فلوشیپ پریناتالوژی

استادیار

vazifehkhah.sh@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش اتاق عمل کوثر

8

 

ساناز فدوی

دکتری تخصصی

استادیار

fadavi.s@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان و رئیس بخش اورژانس

9

 

سیما موسوی

دکتری تخصصی

استادیار

mosavi.s@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان

10

 

سونیا صادق پور

دکتری تخصصی

استادیار

sadeghpour.s@umsu.ac.ir

رئیس بخش زایمان

11

 

صدیقه قاسمیان

دکتری تخصصی

استادیار

ghasemian.s@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان

12

 

نسرین حاجیلو

دکتری تخصصی

استادیار

hajilou.n@umsu.ac.ir

هیئت علمی گروه زنان