سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧

اخبار بیمارستان

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی : فریبا کتابتی

رتبه علمی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی

ایمیل: ketabati.f@umsu.ac.ir  

شماره تماس: 31977157 044

شرح وظایف: کلیک نمایید.