سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

راهنمای کامل بیماریها

   دانلود : دیالیز.pdf           حجم فایل 14904 KB
   دانلود : داخلی اعصاب.pdf           حجم فایل 24060 KB
   دانلود : جراحی گوش و حلق و بینی.pdf           حجم فایل 13675 KB
   دانلود : جراحی کلیه-اورولوژی.pdf           حجم فایل 3408 KB
   دانلود : جراحی عمومی.pdf           حجم فایل 25984 KB
   دانلود : تنفس.pdf           حجم فایل 24249 KB
   دانلود : پروسیجر.pdf           حجم فایل 25984 KB
   دانلود : اورژانس.pdf           حجم فایل 32513 KB