سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٩

اخبار بیمارستان

بیمارستان مطهری داری دو اتاق عمل کوثر و اتاق عمل جراحی اطفال (سبز)میباشد.

اتاق غمل کوثر واقع در ساختمان کوثر طبقه اول میباشد که تمامی اعمال زنان بصورت تخصصی انجام میپذیرد.

                          

 

 

اتاق عمل سبز(اطفال) واقع در ساختمان جراحی (سبز قدیم) در طبقه دوم میباشد که تمامی اعمال فوق تخصصی جراحی اطفال انجام میشود.