سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

                            

 

بخش اطفال دو واقع در طبقه اول ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 27 عدد تخت فعال  در صورت نیاز به تخت بیشتر دارای تخت های اکسترا میباشد ، در این بخش بیماران مربوط به سرویس های عفونی – قلب اطفال و گاها بیماران خون در این بخش بستری میباشند.
شماره تلفن مستقیم بخش اطفال دو : 31977127   -044