سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٠٨ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

کمیته های مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه :

   دانلود : آیین نامه و ضوابط خرید تجهیزات پزشکی.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : برنامه سال 99 کمیته ها.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : آیین نامه داخلی کمیته ها و تیم رهبری و مدیریت.pdf           حجم فایل 1250 KB
   دانلود : مرگ و میر.pdf           حجم فایل 485 KB
   دانلود : مدیریت اطلاعات سلامت.pdf           حجم فایل 458 KB
   دانلود : مدیریت خطر.pdf           حجم فایل 485 KB
   دانلود : مدیریت اجرایی.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : کنترل عفونت.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : دارو درمان و تجهزات مصرفی.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : کمیته اورژانس.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : خرید تجهیزات.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : حفاظت فنی و بهداشت کار.pdf           حجم فایل 467 KB
   دانلود : ترویج تغذیه با شیر مادر.pdf           حجم فایل 473 KB
   دانلود : ترویج زایمان طبیعی.pdf           حجم فایل 467 KB
   دانلود : پایش و سنجش کیفیت.pdf           حجم فایل 456 KB
   دانلود : بهداشت محیط.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : اقتصاد دارو و درمان و تجهیزات.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : انتقال خون.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : اخلاق پزشکی.pdf           حجم فایل 458 KB