سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: دوشنبه ٠٣ مهر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

فرم نظرسنجی دانشجویان در مورد اساتید

نام استاد: *
دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي عالی خوب متوسط ضعیف
تسلط استاد بر موضوع درس عالی خوب متوسط ضعیف
جامع نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه مبحث عالی خوب متوسط ضعیف
توانايي انتقال مطالب اساسي درس عالی خوب متوسط ضعیف
داشتن طرح مناسب و جامعيت و پيوستگي در ارائه مطالب عالی خوب متوسط ضعیف
كوشش براي طرح مباحث جديد و استفاده ار منابع روزآمد عالی خوب متوسط ضعیف
تناسب راهبردها و شيوه هاي آموزشي با اهداف درس عالی خوب متوسط ضعیف
استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به اهداف درس عالی خوب متوسط ضعیف
شركت دادن دانشجو در مباحث درس عالی خوب متوسط ضعیف
ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت تحقيق و مطالعه عالی خوب متوسط ضعیف
نحوه مديريت كلاس عالی خوب متوسط ضعیف
امكان ارتباط (حضوري و غيرحضوري) با استاد در خارج از كلاس عالی خوب متوسط ضعیف
آداب و رفتار اجتماعي با دانشجويان و اقدام متقابل عالی خوب متوسط ضعیف
واكنش منطقي و معقول به پيشنهادها ، انتقادات و ديدگاه هاي دانشجويان عالی خوب متوسط ضعیف
گشاده رويي استاد و تكريم دانشجو عالی خوب متوسط ضعیف
کد تصویری:لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*