سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان   edo

  رسالت:

  دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بمنظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه با ارایه مشاوره درطراحی و اجرای رویکرد های جدید وبه کارگیری وتوسعه روشهای نوین آموزشی باتقویت وبهبودتوان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی می پردازد.

  هدف کلی:

  ارتقای کیفیت آموزش بالینی در کلیه سطوح فراگیران مراکز آموزشی و درمانی وارتقای فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  اهداف:

  · تبیین ویژگیها واهداف آموزشی مورد انتظار در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی،کارورزان ودستیاران

  · بررسی وضعیت فعلی آموزش بالینی وتبیین نقاط قوت وضعف آن

  · ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقای کیفیت آموزش بالینی درسطوح مختلف ودرمحیط های بالینی مختلف

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با روشهای یاددهی ویاد گیری به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی

  · آشنایی اعضاء هیئت علمی ودانشجویان با شیوه های ارزشیابی به روز ونوین وکارامد آموزش بالینی ( OSCE-DOPS-Check List -…….. )

  · برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات وتجارب با مراکز معتبر آموزش بالینی در داخل وخارج کشور

  · ارتقای دانش تخصصی اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزش بالینی ی

  · تهیه کتابهای راهنمای بخش درکلیه سطوح شامل مقررات بخش،آئین نامه آموزشی انضباطی ،برنامه هفتگی بخش واساتید،برنامه دروه های آموزشی وطرح درس،شیوه ارزشیابی و Log Book ومنابع آموزشی

  · بررسی ودادن بازخورد در مورد فعالیت های آموزشی ، طرح درسهای بالینی ،ارزشیابی ها ی برنامه های آموزشی و فرگیران و............به اساتید ومدیران آموزشی

  · تعامل وجلب مشارکت فعال اساتید در ارتقای کیفیت آموزش بالینی

  · برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش بالینی:

  · برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه ، دانشکده پزشکی و بیمارستان

  · ارتقای توان مندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی

  · ارایه مشاوره به کمیته های آموزشی، بخش ها و گروههای بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی

  · نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی بیمارستان – دانشکده ودانشگاه

  · انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/گروه های بیمارستان در حیطه آموزش بالینی