سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

شرح وظايف : 

 

- بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

- بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

- بخش سوم: ارتباطات

- بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

- بخش پنجم: دانشجو، كارروز، دستيار، فلو

بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

1- برنامه‌ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه‌هاي دانشگاه، دانشکده پزشكي و بيمارستان

2-ارتقاي توان‌مندي‌هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامه‌ريزي آموزشي، ارزشيابي (اعم از فراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي)، روش‌هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديريت تغيير در حيطه آموزش باليني.

3-هدايت کميته‌هاي آموزشي، بخش‌ها و گروه‌هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامه‌هاي آموزشي، اصلاح روند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش‌هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرح‌هاي پژوهش در آموزش در حيطه آموزش باليني.

4- پايش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذيربط.

5- انجام طرح‌هاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخش‌ها/گروه‌هاي آموزشي بيمارستان در حيطه آموزش باليني.

6- هدايت و نظارت بر فعاليت‌هاي مركز توسعه آموزش بيمارستان

7- ارايه پيشنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكي

بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

1- هدايت و نظارت بر برنامه‌ريزي ساليانه فعاليت‌هاي آموزشي بخش‌ها.

2- نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي آموزشي، درمانگاه‌ها و اتاق‌هاي عمل.

3- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش‌هاي مختلف.

4- نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه‌هاي آموزشي.

5- نظارت بر حسن اجراي موازين اسلامي توسط اعضاي هيأت علمي.

6- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.

7- مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي (بخشي از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام مي‌گيرد).

بخش سوم: ارتباطات

1- تشکيل و اداره کميته‌هاي آموزشي بيمارستان (با حضور رياست بيمارستان، رؤساي بخش‌ها و مديران مرتبط) ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.

2- شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.

3- ارتباط و هماهنگي با ساير قسمت‌هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگاه و ...

4- تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت‌هاي آموزشي براي مراجع بالاتر.

بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

1- تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.

2- نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.

3- نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي (سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کلاس‌هاي درس).

4- تجهيز واحد سمعي و بصري برنامه‌ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژي‌هاي جديد و تهيه وسايل کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کلاس‌هاي درس.

بخش پنجم: دانشجو، كارورز، دستيار، فلو

1- کنترل و نظارت بر معرفي نامه‌ها.

2- هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي آموزشي براساس ظرفيت بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها.

3- معرفي آموزش گيرندگان به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان‌ها و صدور كليه گواهي‌هاي انجام كار در دوره كارآموزي وكارورزي.

4- نظارت بر برنامه‌ريزي کيفي آموزش در بخش‌هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.

5- نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعلام نمرات ارزشيابي کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي.

6- نظارت بر اجراي انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشي در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.

7- برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشکي در بخش‌ها.

8- برنامه‌ريزي و نظارت بر ارائه امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان‌ها.

9- تجهيز پاويون‌هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.

ساير موارد:

ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق