سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 مینا حسینی

آخرین مدرک تحصیلی :

 فوق تخصص نوزادان

گروه آموزشی :

 کودکان

مرتبه علمی :

 استادیار

عضو هیات علمی :

 بلی

آدرس  محل کار 1 :

 بیمارستان شهید مطهری

آدرس محل کار 2 :