سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی مسئول : جواد لیثی

رشته تحصیلی:   کارشناسی پرستاری کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی درسی

ایمیل:    javad.leisy@gmail.com

شرح وظایف ( بصورت خلاصه ) :

شرح وظایف دبیر کمیته بحران و بلایا :

ü      بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه

ü      تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

ü      تدوین برنامه فراخوانی اعضاي تیم پاسخ اضطراري و جانشین هاي تعیین شده

ü      نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضاي تیم پاسخ اضطراري در زمان بروز بحران

ü      فعال سازي برنامه در زمان بروز بحران

ü      نظارت بر برگزاري مانورهاي فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه

شرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات:

v      دریافت شکایات کتبی و شفاهی مراجعین از واحدها و کارکنان بیمارستان

v      جمع آوری ماهیانه شکایات از صندوق  های رسیدگی به شکایات بیمارستان

v      بررسي شکايات واصله، تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و ارائه راه حلهاي قانوني موجود به ارباب رجوع و بیماران
تحقيق، بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

v      شرکت در کمیته های مرتبط در رابطه با شکايات ارباب رجوع  و بیماران

v      پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات مطرح شده

v      ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به افراد ذيربط

v      ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر مي باشد و دریافت نتایج انجام شده

 

v      ارائه راهکار و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط