سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

دستورالعمل های وزارتی:

   دانلود : دستورالعمل مستندسازی ویرایش دوم.pdf           حجم فایل 697 KB
   دانلود : درخواست اصل پرونده.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : دستورالعمل ارائه پرونده.pdf           حجم فایل 697 KB
   دانلود : پیوست شماره 1 دستورالعمل ساماندهي اسناد.doc           حجم فایل 701 KB
   دانلود : ارائه پرونده پزشکی به پزشکی قانونی.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : ابلاغ متمم دستورالعمل ارائه اطلاعات بیمار.doc           حجم فایل 48 KB
   دانلود : اخذ رضایت آگاهانه.pdf           حجم فایل 208 KB
   دانلود : mds.pdf           حجم فایل 400 KB
   دانلود : label_&_outpatient_record.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : documentation.pdf           حجم فایل 664 KB
   دانلود : form_design_process.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : delivery_of_record.pdf           حجم فایل 896 KB
   دانلود : استانداردهای اعتباربخشی ملی نسل4.pdf           حجم فایل 1718 KB
   دانلود : نامه ابلاغ استانداردهای نسل 4.doc           حجم فایل 45 KB