سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٩ بهمن ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

نام ونام خانوادکی  دکتر حمید رضا هوشمند
آخرین مدرک تحصیلی فوق تحصص ایمونولوژی و آلرژی
گروه آموزشی اطفال
مرتبه علمی استادیار
عضوهیئت علمی بلی
آدرس محل کار بیمارستان شهید مطهری بخش کودکان
پست الکترونیکی Hamidreza.houshmand@gmail.com
آدرس محل کار2

خیابان عمار – کلینیک تدبیر