سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر افسانه فرخندی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص غدد کودکان
گروه آموزشی : اطفال
 مرتبه علمی :                                                          استادیار                                                              
عضو هیات علمی : بلی
پست الکترونیکی: A.Farkhondi@irimc.org
آدرس محل کار : بیمارستان شهید مطهری