سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ١٢ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

مراجعین محترم جهت انجام امورات ترخیص فرایند زیر را طی فرمائید :

پس از  کسب اطلاع از ترخیص بیمار خود به واحد ترخیص مراجعه نمائید و با دریافت برگه هزینه و مراجعه به صندوق میتوانید بیمار خود را ترخیص ور در صورت تمایل نسبت به پرداختی خود فاکتور را دریافت نمائید.