سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: چهارشنبه ١٧ آذر ١٤٠٠

اخبار بیمارستان

بیمارستان مطهری داری دو اتاق عمل کوثر و اتاق عمل جراحی اطفال (سبز)میباشد. 

اتاق عمل سبز(اطفال) واقع در ساختمان جراحی (سبز قدیم) در طبقه دوم میباشد که تمامی اعمال فوق تخصصی جراحی اطفال انجام میشود.