سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢

اخبار بیمارستان

 

 

 

                           

 

بخش نوزادان واقع در طبقه دوم ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 30 عدد تخت فعال و نوزادان بستری شده در بیمارستان در این بخش مراقبت میشوند.
شماره تلفن مستقیم بخش نوزادان : 31977235   -044