سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦

اخبار بیمارستان

                              

 

بخش خون اطفال واقع در طبقه دوم ساختمان بستری اطفال (سفید) که دارای 14 عدد تخت فعال میباشد در این بخش بیماران داراری مشکلات خون ، سرطان و ... بستری میباشند.

شماره تلفن مستقیم بخش خون : 31977232   -044