سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

 

معرفي مترون مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه

نام و نام خانوادگي

سركار خانم منيره صمدي

شماره تماس مستقيم

31977156 044