سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

کارشناس مسئول آموزش:

نام و نام خانوادگی:محمد حسین بیگ زاده

ایمیل:beigzadeh.silvana@gmail.com

شرح وظایف:

1- اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل ها و مصوبات مربوطه.

2- بررسی نامه های وارده از معاونت محترم آموزشی و پیگیری آن ها .

3- تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم.

4- بررسی و نظارت در تنظیم و اجرای امتحانات با همکاری مدیران گروه های آموزشی و تنظیم لیست دانشجویان.

5- بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان با همکاری مدیران گروه های آموزشی.

6- بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید.

7- نظارت بر برنامه ریزی سالن کنفرانس و کلاس درس.

8- گزارش فعالیت های آموزشی گروه های زنان و زایمان و کودکان به معاونت آموزشی.

9- امور هیات علمی از قبیل تشکیل پرونده حضور و غیاب  و بایگانی مستندات مربوطه.

10- نظارت بر کنترل و حضور و غیاب دانشجویان در مقاطع مختلف.

11- ارسال لیست کارکرد ماهانه هیات علمی به دانشکده پزشکی.

12- نظارت بر عملکرد کتابخانه بیمارستان.

13- ارسال لیست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی به دانشگاه جهت خرید.

و .................

شرح مختصری از فعالیت های واحد آموزش و کتابخانه:

واحد آموزش بیمارستان شهید مطهری شامل یک نفر کارشناس مسئول آموزش و سه نفر کارشناس آموزش و یک کتابدار می باشد که به ارائه خدمات آموزشی و کتابداری به گروه های آموزشی و فراگیران مبادرت می کند.

کلیه فعالیت های آموزشی گروه ها توسط همکاران واحد آموزشی جمع آوری و با نظارت و تایید معاونت آموزشی بیمارستان جهت اقدامات بعدی به دانشکده پزشکی ارسال می گردد.

واحد آموزش بیمارستان در خصوص تهیه امکانات رفاهی برای دانشجویان و دستیاران و اعضاء هیات علمی مقیمی با مساعدت های ریاست و مدیریت بیمارستان اقدام مقتضی را انجام می دهد.