سایت دانشگاه   صفحه اول     امروز: يکشنبه ٠٦ آذر ١٤٠١

اخبار بیمارستان

نام و نام خانوادگی :

 مينا جعفري جاويد

آخرین مدرک تحصیلی :

 متخصص بيهوشي

گروه آموزشی :

 بيهوشي

مرتبه علمی :

 استاديار

عضو هیات علمی :

بلي

آدرس محل کار 1 :

 بيمارستان شهيد مطهري

آدرس محل کار 2 :

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه